လက္ထပ္ျခင္း၊ ငယ္ရြယ္ပုံေပါက္သူမ်ား

လက္ထပ္ျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းဟု ေလ့လာမႈကဆုိ

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံမွ လူေပါင္း ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေလ့လာခဲ့ျပီးေနာက္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေၾကာင္း နယူးဇီလန္ပညာရွင္မ်ား၏ေဖာ္ထုတ္

ခ်က္အရ သိရသည္။

အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ ေဆးပညာဂ်ာနယ္ Psychological Medicine တြင္  နယူးဇီလန္ ေအာ္တာဂုိတကၠသုိလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ ကိတ္စေကာ့တ္က
ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္း စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးခဲ့သည္။

ယင္း သုေတသနစာတမ္းသည္ ကမၻာ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ (WHO) မွ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္အတြင္း
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးစစ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျပီး၊
စိတ္က်ေရာဂါ ေသာကေရာက္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးအလြဲသုံးျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ ့အျပင္ ကြဲကြာေနရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ မုဆုိးဖုိ၊မုဆုိးမျဖစ္ရျခင္းတုိ ့သည္လည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မူမမွန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္းဆုိသည္။
Refး Xinhua
————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ငယ္ရြယ္ပုံေပါက္သူမ်ား အသက္ပုိရွည္ႏုိင္

မိမိရွိရင္းစြဲ အသက္ထက္ ပုိ၍ ငယ္ရြယ္ပုံေပါက္သူမ်ားသည္ အသက္လည္း ပုိ၍ ရွည္ႏုိင္ေၾကာင္း
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနတစ္ခုက ေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျဗိတိသွ် ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္ သုေတသီမ်ားသည္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အျမႊာပူးေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္အား
ကုိယ္ကာယ က်န္းမာေရးႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ ့ဓါတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ရုိက္ယူလုိက္သည္။
ယင္းေနာက္ ၄င္းအျမႊာပူးမ်ား၏ အသက္အမွန္ကုိ မသိေသာ လူမ်ားအား အုပ္စု သုံးစုခြဲ၍ အျမႊာပူးမ်ား၏အသက္ကုိ ခန္ ့မွန္းေစသည္။
ထုိ ့ေနာက္တြင္ သုေတသီမ်ားက ၄င္းအျမႊာမ်ားကုိ ၇ ႏွစ္တာမွ် ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

၇ႏွစ္တာ ၾကာျပီးေနာက္တြင္ ၄င္းတုိ ့၏ ရွိရင္းစြဲအသက္ထက္ ငယ္ပုံေပါက္သူမ်ားသည္
အျခားတစ္ေယာက္ထက္ ပုိ၍ အသက္ရွင္ က်န္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။
မိန္းမ ေယာက်ၤားကြဲျပားမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ားကုိ ထိန္းညိွျပီးခ်ိန္မွာပင္ ယင္းသုိ ့ေတြ ့ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွိရင္းစြဲ အသက္ထက္ လူမ်ားထင္ေသာ အသက္ကြာျခားေလ အသက္ၾကီးပုံေပါက္သူသည္
ပုိ၍ အသက္၇ွင္ခြင့္ နည္းပါးေလျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ ့ရွိခဲ ့ၾကသည္။

ထုိးအျပင္ သုေတသီမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ဇီ၀ေဗဒရွင္းလင္းခ်က္ကုိလည္း ေတြ ့ရွိခဲ့ရာ
အသက္ငယ္ရြယ္ပုံေပါက္သူမ်ားတြင္ ရွည္လွ်ားေသာ တီလုိမုိေရ ့စ္ ( Telomores ) မ်ားကုိေတြ ့ရျပီး
အသက္ၾကီးပုံေပါက္သူမ်ားတြင္ တုိေတာင္းေသာ တီလုိမုိေရ ့စ္( Shorter Telomoers ) ကုိ ေတြ ့ရေၾကာင္းသိရသည္။
တီလုိမုိေရ ့စ္မ်ားသည္ အုိမင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေရးပါသည့္ ဒီအန္ေအ ( DNA ) ( မ်ိဳးဗီဇ ) အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။
Refး AP

Advertisements

Posted on December 15, 2010, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s