Blatant abuse of human rights and worker rights

မေလးရွားမွ မတရား ေသာ ကုမဏီအား ျပန္လည္ အေရးယူခဲ့ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား 2 ဦး (မေလးရွားအထူးသတင္း)
February 16, 2011

FMT LETTER: From Charles Hector on behalf of 77 NGOs

We are shocked at how Asahi Kosei (M) Sdn Bhd has unjustly treated 31 Burmese migrant workers working at its factory at Lot 3377, Jalan Perusahaan Utama, Taman Industri Selesa Jaya, 43300 Balakong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

မေလးရွားႏိုင္ငံ ၊ စီလန္ေဂါ ျပည္နယ္ ၊ ဘလက္ေကာင္း ျမိဳ႕နယ္ရွိ Asahi Kosei (M) Sdn Bhd က ယေန႕ မေလးရွားလူမ်ဳိးေတြစုျပံဳ ေျပာဆိုခံေနရတဲ့ ကုမဏီတစ္ခုအျဖစ္ မေလးရွားမွာ အုတ္အာ္ ေသာင္းနင္း ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 31 ေယာက္အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး အလုပ္သမား အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

On or about Jan 31, 2011, these Burmese workers complained about non-compliance with an agreement the above-mentioned employer.The workers alleged that the employer was paying them less than what was promised.The company made wrongful deductions from their wages for hostel charges when the agreement was that the employer shall provide free accommodation. RM50 was also deducted for each day a worker did not turn up for work, when the daily rate of pay was only RM20. They were denied paid medical leave, a legal right in Malaysia. On Feb 7, 2011 a gang of persons decended on the workers at their hostel and threatened them. The police allegedly came with these persons. They took all their cooking utensils and materials, television sets, cooking gas cylinders, refrigerator, table fan and the rice cooker used by the workers.

They then switched off the main electricity switch, and left the workers with no electricity supply. These persons can reasonably be assumed to be workers/agents of the employer.

ျဖစ္ပြားပံုမွာ 2011 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရွိလ 31 ရက္မွာ အထြန္႕တက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားက မေၾကနပ္တာေၾကာင့္ အထက္ပါ ကုမဏီနဲ႕ အဆင္မေျပမႈ႕ေတြ ျဖစ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားမ်ား စြပ္စြဲခ်က္ကေတာ့

အလုပ္ရွင္ကုမဏီဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ခေတြထက္ ေလွ်ာ့ေပးျပီး အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္သည္ကိုမခံႏိုင္ပဲစြပ္စြဲတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ပိုမိုရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစတာကေတာ့ အဆိုပါကုမဏီရဲ႕ ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အေဆာင္စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမွန္မွာ ထိုစရိတ္စကမ်ားကို ကုမဏီမွသာ ကုန္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားတစ္ဦးဟာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလုပ္မဆင္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကုမဏီမွ တစ္ရက္အတြက္ ေပးေငြ Basic အလုပ္ခ 20 သာရွိေသာ္လည္း ျဖတ္ေတာက္ေငြမွာ 50 RM အထိ ျဖတ္ေတာက္ခဲပါတယ္ ။ ထိုမွ်မက ေဆးကုစရိတ္ ၊ သြားနာသြားၾကိဳး ၊ ဖ်ားနာမႈ႕အတြက္ ကုန္က်မခံသည့္အျပင္ ထိုေန႕အတြက္ပါ လုပ္အားခထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါေသးတယ္ ။ အထက္ပါ ကိစၥမ်ားကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 7 ရက္ေန႕မွာေတာ့ လူတစ္စုႏွင့္အတူ ရဲမ်ားေရာက္လာျပီး အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ Hostel တြင္းမွ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ မီးဖိုမ်ား ၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား ၊ တီဗြီမ်ား ၊ ပန္ကာမ်ား အားလံုးကို သိမ္းဆည္းသြားျပီး ထိုလူစုမ်ားႏွင့္အတူ ရဲတစ္ခ်ဳိ႕ပါ ပါခဲ့ပါတယ္ ။

ေနာက္ဆံုးသူတို႕ေတြ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကိုပါ အားလံုး ပိတ္သြားခဲ့ျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို မီးပါျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုသူမ်ားက အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္သမားကိစၥ တာဝန္ခံမ်ားလို႕ ယူဆလို႕ရပါတယ္ ။

ထိုကိစၥ အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္အား ျပန္လည္စြပ္စြဲျပီး ကြာလာလပ္ပူေလဆိပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရန္ ကုမဏီမွ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

Two of workers were allegedly taken to the Kuala Lumpur International Airport under the impression that the employer will be sending them back to Burma (Myanmar). Fortunately, they managed to escape.

The following day, on Feb 8, 2011, the workers lodged a complaint with the Malaysian Human Rights Commission (Suhakam) and also were in the
process of lodging a complaint with the Labour Department.

ကံေကာင္းစြာပဲ ထိုအလုပ္သမား 2 ဦးမွာ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ 8 ရက္ေန႕မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္ေရးေကာင္မရွင္ (Suhakam) မွတစ္တင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဌာနထံ သတင္းပို႕ႏိုင္ၾကခဲ့ပါတယ္ ။

On Feb 9, 2011 the employer had a meeting with the 31 workers, and proposed the following:

a) an increase in salary to RM23 per day (previously it was RM20),

b) that there will be no more allowances (previously RM2/day was paid as shift allowance and RM30 as monthly allowance)

c) that if worker is absent for two days in one month, they will deduct RM50 (previously for ever day absent, the employer deducted
RM50)

d) Hostel charges shall be reduced to RM30 per month (previously it
was RM50 per month)

ေဖာ္ေဖဝါရီ 9 ရက္ေန႕မွာေတာ့ အဆိုပါကုမဏီဟာ ထိုသတင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမား 31 ဦးကိုျပန္လည္ျပီး ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။

1. လစာကို 20 မွ 23 က်ပ္အထိ တိုးျမွင့္ေပးမည္ ။

2. ထိုလစာတြက္ ေထာက္ပံေၾကး တစ္ရက္ 2 က်ပ္ မပါဝင္ေတာ့။ ယခင္ တစ္လလွ်င္ 30 သာ ေထာက္ပံေၾကးေပးထားျပီး ။

3. အလုပ္သမား တစ္ဦး 2 ရက္ပ်က္ကြက္လွ်င္ 50 ျဖတ္ေတာက္မည္ ။ ယခင္ တစ္ရက္လွ်င္ 50 ျဖတ္ေတာက္သည္ ။

4. အေဆာင္စရိတ္ တစ္လ 50 မွ 30 သို႕ ေလွ်ာ့ေပးမည္ ။ ယခင္ တစ္လ 50 ျဖတ္ေတာက္သည္ ။

The employer then gave the workers an ultimatum that they sign the new contract on the spot, or be terminated and sent back to Burma immediately. The workers were not given any opportunity or time to consider the proposal, or to discuss the matter.

ထိုေနာက္ အလုပ္ရွင္က ယခုခ်က္ခ်င္း လက္မွတ္ထိုးရန္ ႏွင့္ သေဘာမတူပါက ခ်က္ခ်င္းပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ မေပးေသးပဲ အခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္းေနခဲ့ၾကပါတယ္ ။

Finally, all workers save two, cowed under pressure, signed the new contract. The two workers who did not sign are Thiha Soe (PP No: A 458011) and Aung San (PP No: A432863), whereby Aung San was the worker who signed the complaint for and on behalf of all the workers when the complaint was lodged at Suhakam on 8/2/2011.

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ထိုအလုပ္သမားမ်ားမွ သီဟစိုး Passport အမွတ္ A-458011 ႏွင့္ ေအာင္ဆန္း Passport အမွတ္ A-432863 ႏွစ္ေယာက္က လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကပဲ က်န္သူမ်ားအားလံုး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ ထိုအလုပ္သမား 2 ဦးမွ ေအာင္ဆန္းမွာ အထက္ပါ ကိစၥ အတြက္ လူ႕အခြင့္ေရး မွာ သတင္းပို႕ခဲသူပင္ျဖစ္ပါတယ္ ။

Thiha Soe and Aung San were then handed over by the employer to the recruitment agent, possibly to send them back to Burma. Both workers have been separated and taken to different undisclosed locations. Both do not want to be sent back to Burma, and want to continue working at Asahi Kosei (M) Sdn Bhd factory in Balakong.

ထိုအလုပ္သမား 2 ဦးမွာ အလုပ္သမား ေအးဂ်င္းမ်ားနဲ႕ တိုင္ပင္ခဲ့ရာမွာ ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရန္ ေျပာဆိုခံခဲၾကရပါတယ္ ။ ထိုသူႏွစ္ဦးမွာ မတူညီေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမွန္ကေတာ့ ထိုသူ 2ဦးလံုး ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္ရန္္မဟုတ္ပဲ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
Asahi Kosei (M) Sdn Bhd, a subsidiary of Asahi Kosei Japan Co. Ltd., which makes die-cast aluminium parts for HDD (computer parts), VTR, and automotive parts for, amongst others, Hitachi Ltd Automotive Systems, Hitachi Seisakusho, Denso (Toyota), Kawasaki Heavy Industry, Hitachi (Thai), Modenas, Seiko Instrument, Hitachi Global Storage, Matsushita Kotobuki, Matsushita Electronics, Toshiba, Maxtor, Seiko Epson, Kanematsu Device, Sony, Hitachi, Matsushita, JVC, Mitsubishi Electric, Philips, Sharp, Sanyo, Toshiba, Thomson, Yaskawa and Hitachi Mexico.

It is sad that several of these companies with declared codes of conduct and standards are seen to be associated with companies that violate workers’ and human rights.

အမွန္မွာ အထက္ပါ ကိစၥ ျဖစ္ပြားေသာ ကုမဏီအပါအဝင္ ကုမဏီအားလံုးသည္ ဂ်ပန္ Asahi Kosei ကုမဏီ လက္ေအာက္ တရားဝင္ကုမဏီမ်ားျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား အခြင့္ေရးမ်ားအတြက္ တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ကုမဏီမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ။

ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္သမား အခြင့္ေရး ဌာနမွ ထိုကုမဏီထံ ေအာက္ပါ အတိုင္း သတိေပးစာ ေပးပို႕ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

We hereby call on Asahi Kosei (M) Sdn Bhd to:

a) Immediately reinstate Thiha Soe and Aung San without any loss of benefits, and if they have already been sent back to Burma, be brought back to Malaysia to work.

1. အထက္ပါ အလုပ္သမား မ်ား ျဖစ္ေသာ ေမာင္သီဟစိုးႏွင့္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအား မည္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈ႕ ၊ ထိခိုက္မႈ႕မွမရွိေစပဲ ထိုသူတို႕အား တရားဝင္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားရန္ ၊ အကယ္၍ ျမန္မာျပည္ျပန္ပို႕ခဲ့ပါက ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ။

b) To apologise to its workers for the wrongs it did, and to pay fair compensation/damages for their actions/omissions that violated rights as workers.

2. ထိုအလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ လစာျဖင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္အညီခိုင္းရန္ ။

c) Call on the Malaysian government and/or the relevant ministries/department to take necessary action against Asahi Kosei (M) Sdn Bhd and the recruiting agent concerned to ensure that justice is done for the workers;

မေလးရွား အစိုးရ သို႕ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမွ အထက္ပါ ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးယူမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္သြားရန္

d) Call on the Malaysian government to legislate and take actions of preventing workers access to justice an offence with a substantial penalty, that will deter employers resorting to termination and/or deportation as a threat and/or means to avoid legitimate claims by their workers;

မေလးရွားမွ အစိုးရမ်ား ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ အထက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ေထာက္ပံေသာ ေအးဂ်င္းကုမဏီမ်ားအား တရားမွ်တစြာေ ဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႕

ႏွင့္ အလုပ္သမား ေအးဂ်င္းအား ေသခ်ာ စစ္ေဆးသြားရန္ အျပင္ မတရား သတ္မွတ္ေသာ ပစ္ဒဏ္မ်ား ၊ အေရးယူးမႈ႕မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ မက်ေရာက္ရန္ ကာကြယ္ေပးသြားၾကရန္ ။

e) Call on local councils and state authorities, who do issue permits and allow factories to operate within their jurisdiction, to ensure
that such factories do not violate human rights and worker rights. Asahi Kosei (M) Sdn Bhd operates in the state of Selangor;

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပါမစ္ထုတ္ေပးေသာအခါတြင္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈ႕မ်ား ၊ အာမခံမ်ား ၊ ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးအား အဆိုပါ ကုမဏီ ကဲ့သို႕ မျခိဳးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

f) Call on the Malaysian government to ensure that no migrant worker is sent back to their country of origin before first verifying that all outstanding and/or potential claims and disputes between worker and employer (and/or agent or other relevant party) in Malaysia have been fully and finally settled.

မေလးရွားမွ သက္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေခၚယူျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္မ်ားသို႕ မပို႕ေဆာင္မီ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္ထားမ်ား အျဖင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္၏ သေဘာတူ ျပန္လည္ေၾကာင္း အေထာက္ထားကို ယူရန္ ထိုေနာက္မွ သာ ျပန္ရန္ အတည္ျပဳေပးရန္ ။

g) Call on Hitachi, Sony, Philips and other companies which have a code of conduct and/or who proclaim that they hold human rights and worker rights as important, who have been listed as customers of to seriously re-evaluate their relationship with such companies that clearly do not respect human rights and worker rights.

Hitachi, Sony,Philips, ႏွင့္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ကုမဏီမ်ားအား အလုပ္သမား အခြင့္ေရး သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ႏွင့္

အထက္ပါAsahi Kosei (M) Sdn Bhd and/or Asahi Kosei Japan Co. Ltd ကုမဏီ ကဲ့သို႕ မတရားသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္ေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ နမူနာျပသြားရန္

h) Call on consumers and/or investors to take into consideration human rights, including worker rights of companies and their supply chain when they do invest and/or purchase their consumer products

လႈ႕အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ႕အား အမွန္ေဖာ္ထုတ္ေသာ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းသူမ်ား ၊ အလုပ္သမားအခြင့္ေရးခ်ဳိေဖာက္မႈ႕မ်ား ကို ကာကြယ္ေသာ အဖြဲ႕စည္မ်ား မွ ထိုသို႕ေသာကုမဏီမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ရႈ႕ံခ်ေပးသြားရန္ 16.2.2011 Free Malaysia Today သို႕ လူ႕အခြင့္ေရး အဖြဲ႕စည္မွ Charles Hector on behalf of 77 NGOs မွ ေဆာင္းပါးတင္ျပီး ရဲဝံစြာ ေထာက္ျပသြားပါတယ္ ။

အထက္ပါ သတင္းအား ဘာျပန္ျပီးသည့္ အခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္ တို႕မွ ဝန္ခံသည္မွာ ျမန္မာအလုပ္သမား အတြက္ ကာကြယ္ေသာ

အဖြဲ႕စည္းဟူ၍ မေလးရွားတြင္ မူး၍ ရႈစရာ ပင္မရွိရံုမွ်မက အားလံုး တရားမဝင္ေသာ ဘဝအျဖစ္ ေရာက္ရေသာ အလုပ္သမားအားလံုးသည္ ထိုသို႕ေသာ ကိစၥမ်ား နည္းတူ ခံခဲ့ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ရပါတယ္ ။

ထိုေဆာင္းပါးအတြက္ မေလးရွားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရး အဖြဲ႕စည္မ်ား မွ အဆိုပါကုမဏီအား ျပင္းထန္စြာရႈ႕ံခ်ျပီး ဆင္းရဲစြာ ရွာေဖြစားေသာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အႏိုင္မက်င့္ဖို႕ Free Malaysia Today သတင္းဌာနမွာ ေရးသားသြားၾကပါတယ္ ။

Advertisements

Posted on February 18, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s