Bangtanvei T-Tedim pau Eima pau cici laiding ihiam

Zomi tangthu icih pen pu Kamhau hun a bei ciang a bei hilo in tuni dong mah akizom to paisuak ahi hi. Zomi te tangthu pen a kizom in a gelh toto lai ihi hi. Mailam ah zong khangthakte in gelh toto lai dign uh a, tuni a i gel, i nuntakpih thute in Zomi te tangthu hi toto pah hi.

Zomi te sung ah tangthu i gen ciang in akipatna pan a gen ki tawm mahmah a, a thei zong ki omlo mai hi. A hang in a masa lai pek a kipan tangthu kician ciaptehna kician tam neih lualo ihih man zong hi kha ding hi. Zomi te tangthu i gen ciang in a laizang (middle) pen in gen masak in kinei in tua nung siah kizom toto zaw maihi.

Tangthu laizang, hunlai hun in akizat dan bang dan hiam cih leh:-

1. T-Tedim pau eima pau (Pau)
2. Zolai simbu (Lai)

Cih bang in kigen hi. I pau pen Tedim pau, kici a, i lai pen Zolai kici ta leuleu hi. Hih mun ah min akibat loh hang i Lai leh i Pau akibanglo ahi hiam cih dotna om leuleu hi.

Tedim pau kici a, Tedim lai kicilo leuleu hi. Zolai kici a, Zopau kici lo leuleu hi.

Tedim lai cih leh Zopau (Zo pau) cih a khiatna pen “T-Tedim lai cih leh, Zolai eima lai…” cih tawh kibang lian kei leh kilawm hi. A zatdan, a hun, amun leh zat nopdan tung ah kibatlohna om tawh kibang hi.

Bang hang in Tedim lai cilo a, Zopau zong cilo zaw ihiam?

Zomi tangthu pen a bei, a man hi nailo a akizom toto lai hi icih mah bang in tu laitak in zong a diakdiak Malaysia a om galtai Zomi tampite in i minam min leh i lai, i pau a tangthu a gelh zom toto ahi hi.

Tedim icih pen Khua min zong ahi hi. Leitung ah Khuamin leh Kampau, Minam min kibangte pen ki thekhial, ki telkhial baih mahmah hi. Gtn. Tedim mi, Tedim pau, Tedim khuapi…

Khuamin tawh kibang ahih man in TEDIM cih pen pawl khat in akibul sak zaw pha diak zong om thei pah hi. Tedim pan a suak, a khangkhiate bang a kibulsak pha diak zong om thei hi. Tua pen (exclusive) nam khat tung thei pahpah hi. Tedim liang leh midang te sang amau mah a bulpipen (possessive) leh amau mah ahi pen ding in akingaih sun, a ai tuam lak leh a aituam pan zong na om thei ding hi.

Tua mah bang in TEDIM khua tawh aki nailo, Tedim khuapi na tawm a tung ngeilo leh a om ngeilo te in amau zong
Tedim kampau, Tedim cih kammal tawh ki daikhah, ki dang koih thei leuleu uh a tua zong (self exclusive) nam khat mah na hi leuleu thei hi. Tedim cih a om nak leh amau tawh tawm zong akisai khalo leh a lung hihmawh pihlo zong na om thei hi.

A hang tuamtuam tawh Tedim cih kammal pen tangtoi a sa ta mi tampi mah zong lah om hi. Tuate in Tedim cih i a tung level khat, mun khat ah Zomi tawh laih in Zomi No. 1 in koih theih na ding a hanciam zong pawl khat mah kiom hi.

A dang pawl khat leuleu in Tedim cih pen Zomi tawh ki level, Zomi tang in a zang pawl khat mah na om leuleu hi.

Koi zaw kilawm zaw ding cih pen a mun, a hun leh zat dan (context) zui in hi ding hi cih pen keima mimal muhna hi. A nih in a man leh a hoih tuaktuak ahi a ahih hang in i zat dan, bang mun ah bang ci zat cih thupi ding hi.

Zomi a hun khop khat mah a omna Malaysia gam ah galtaite i sung thupiang leulei ah bang hiam cih leh:-

Kampau leh Lai pen na thupi mahmah leu leu hi.

Malaysia UNHCR zum sung leh a nasapnate ah Zomi kamphen pen Chin minpua Laimite tawh tehna in ki tawm zaw thampek hi. Nidang in ahih leh amimal, refugee siau zong amau tamzaw tham ahih man in kamphen zong a tam zaw ding mah uh zong ahi hi ci ni.

Ahih hang in tu hun ciang in Zomi deih pha diak “G” group Zomi te in mipi a tamzah khat in kamphen pen ki tawm mahmah lai hi.

UNHCR zum sung ah Kampau zui in kamphen kiseh ahi hi. Zomi te pen a beisa ciangciang ah Kawlpau ki theitek ahih kei leh Tedim pau kithei kim ciat tek pian ahih man in kamphen pen tampi kisam lo hi. Kampau khat, minam khat ai in kamphen pen nih leh thum ta ciang bek cih bang in akikoih ahi hi.

Gentehna:-
Zotung, Zophei, Zomi, Sihzang, Tedim, Teizang, Zo, Hakha, Matu, Senthang, Mara etc. cih dan in minam leh kampau bulphuh in kamphen kisam ahi hi.

Hih mun ah Zomi akici phadiak teng in i kampau TEDIM hi va ci hi leng hang ahih kei leh Tedim thei khin ungh ci leng Tedim ai tang ci-in kamphen nih leh thum ciang ong koih ding a tua tawh minam khat, kampau phung khat ai hong man sak ding uh hi.

Tua thute a mu pawl khat in hih bang ahih mawk leh ci-in, Zo, Sihzang, Tedim cih dan in kampau akibanglo nam (3) ahih kei leh a tam zaw in khen bawl in a seh uh tak ciang in amau kampau ai tang ding ciat, amau minam ding ciat in Kamphen kibehlap a a tawpna ah Zomi kamphen pen tam zaw deuh, ong ki behlap zaw deuh hong suak ana hi hi.

Malaysia gam ah Zomi galtai, gambel siau pen kibehlap toto a tuate lak ah zong Zomi mipil leh misiam zong ong ki behlap toto hi.

Tua ahih man in hih Malaysia galtai vai in Leitungbup Zomi te tangthu a gelh beh toto ahi a, Zomi tangthu pen akizom in aki gelh toto ahi hi.

Tua ahih man in nidang in T-Tedim pau eima pau kici a ahi zong in, tu laitak bang Malaysia galtai vai ah T-Tedim pau eima pau akici ding pen ki tam hetlo hi. Z-Zomi pau eima pau cih bang tawh a laih leh a laih nuam pawl khat mah zong a om lai hi.

Tua ahih man in hih Malaysia a om galtaite Zomi-te tangthu gelh te i et ciang in T-Tedim pau eima pau kua teng in bang tan vei ci lai ding cih pen aki gen thei lo ong suak hi.

Zomi tangthu icih pen akigelh toto hi a, aman hi nailo hi. Ei teng in zong a gelh zom to ihi a, ki gelh to paisuak ding hi.

Zomi tangthu i bang ci gelh hiam?
A beisa thu leh la khat peuh tawh a buai cip, tua bek mu in i kim leh pam te khuahek dan a zakhalo, a theikhalo ihi hiam ahih kei leh, thei gige in a thudonlo ihi hiam…

Zomi tangthu i bang ci gelh ding hiam leh? Pu Khen Za Sian’ gelh dan mah in Tedim te kihi, Tedim kam kipau acih pen ahi mah hi. Ahih hang hih pen nidang lai thu leh hun khat
lai thu hi a, tu leh mailam ah Zomi te sung ah i Common language pen Tedim pau mah hi akici suak thei ding hiam? Ahih kei leh Zomi language cih theih ding a dang khat ong suak ding hiam?

Zomi galtai tampite’ dinmun leh UNHCR i policy tuamtuam hang tawh akikhen ding kimlai akigawm tampi om a, akigawm kim lai ding akikhen zong lah tampi mah om hi.

Zomi te in tangthu bang cih i gelh a, Zomi te a ding bang ci i nuntak hiam?

T-Tedim pau, eima pau kua teng in ci lai takpi hiam cih ngaihsut hun kha ta ding hi.

A beisa hun bek a a nungta hilo in, tulai leh mailam ah a khuahun paizia, omdan leh muhna tawh a kalsuan Zomi te in i Zomi tangthu gelh khawm to lai ciat ni.

Zomi sung ah,

Tg. Sianpu
Kuala Lumpur
Malaysia

Advertisements

Posted on March 1, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng, Zomi/Zogam thu and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: